Prawo obowiązujące w Polsce

Pozwolenie na budowę studni głębinowej

Wykonanie studni głębinowej (wierconej) regulują przepisy ustawy Prawa Wodnego oraz Prawa Górniczego i Geologicznego.

Według Prawa Wodnego właściciel gruntu może bez pozwolenia wodnoprawnego korzystać z wód znajdujących się na jego posesji, jeśli:

 • głębokość studni głębinowej (głębokość odwiertu) nie przekrocza 30 m.
 • pobór wody nie przekracza 5 m3/dobę.
 • wydajność pomp czerpiących wodę ze studni nie jest większa niż 0,5 m3/h.
 • Wykonanie ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h wymaga uzyskania decyzji starosty powiatowego, zaś w pozostałych przypadkach decyzja jest wydawana przez marszałka województwa.

  Wymogi wynikajace z konieczności zachowania odpowiednich odległości od istniejących obiektów terenowych

  • 5 m od granicy działki
  • 7,5 m od rowu przydrożnego
  • 15 m od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, szczelnych zbiorników na gnojowice, kompostników itp., jak również od szczelnego bezodpływowego zbiornika ścieków (potocznie określanego jako szambo)

  • 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu, jeżeli są one uprzednio oczyszczane biologicznie

  • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie

  (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)

  .